Datasection Inc.

Board Member

 • Shinichi Iwata - President, CEO and CFO

  Shinichi Iwata

  President, CEO and CFO

 • Christian Cafatti - Director

  Christian Cafatti

  Director

 • Daisuke Katano - Director

  Daisuke Katano

  Director

 • Jun Nakajima - Director (external)

  Jun Nakajima

  Director (External)

 • Kohki Sakata - Director (external)

  Kohki Sakata

  Director (External)

 • Yuki Uchiyama - Director (external)

  Yuki Uchiyama

  Director (External)

 • Norihiko Ishihara - Director (external)

  Norihiko Ishihara

  Director (External)

 • Akira Tashiro - Auditor

  Akira Tashiro

  Audit & Supervisory Board Member (External)

 • Shun Ishizaki - Auditor

  Shun Ishizaki

  Audit & Supervisory Board Member (External)

 • Daisuke Yokoyama - Auditor / CPA

  Daisuke Yokoyama

  Audit & Supervisory Board Member (External) / CPA

 • Daiya Hashimoto - Advisor / Founder

  Daiya Hashimoto

  Advisor / Founder